Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych (RODO)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Horizon Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Walczaka 25,
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji usług, w tym podwykonawcy, a także banki, firmy pocztowe i kurierskie
 • Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy, a także z uwagi na ważny interes Administratora polegający na marketingu bezpośredni naszych produktów i usług, badanie preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów, przekazywania informacji o usługach i produktach, które oferujemy. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani udostępniane do Państw trzecich.
 • dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat od dnia ostatniego kontaktu lub zakończenia umowy,
 • W odniesieniu do danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres biuro@horizontech.pl

Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.